آیا با شرکت دانش بنیان نانو پویش یکتا همکاری داشته اید
افراد و تیم علمی با اطلاعات خوب :
22 نفر - 31.42%
پاسخگوئی خوب و قابل رضایت :
14 نفر - 20%
مواد مورد نظرتان را در این شرکت یافتید :
13 نفر - 18.57%
در تایم مشخص به نتیجه دلخواه رسیدید :
17 نفر - 24.28%
نظری ندارم :
4 نفر - 5.714%