آیا با شرکت دانش بنیان نانو پویش یکتا همکاری داشته اید
افراد و تیم علمی با اطلاعات خوب :
22 نفر - 30.98%
پاسخگوئی خوب و قابل رضایت :
14 نفر - 19.71%
مواد مورد نظرتان را در این شرکت یافتید :
13 نفر - 18.30%
در تایم مشخص به نتیجه دلخواه رسیدید :
18 نفر - 25.35%
نظری ندارم :
4 نفر - 5.633%