آیا مخترع و اختراع در کشور چه جایگاهی دارد ؟
جایگاه والا و بالا :
19 نفر - 29.68%
به پیشرفت کشور کمک کرده و میکند . :
13 نفر - 20.31%
مخترعین در کشورهای دیگر بدنبال جایگاه هستند :
12 نفر - 18.75%
مخترعین نباید انتظار داشته باشند :
16 نفر - 25%
نظری ندارم :
4 نفر - 6.25%